Algemene voorwaarden

Op deze pagina treft u de algemene voorwaarden van Royal Well aan. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Algemene bepalingen
 3. Overeenkomst
 4. Levering
 5. Prijzen
 6. Betaling
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Reclame
 9. Aansprakelijkheid en exoneratie
 10. Beëindiging
 11. Overmacht
 12. Wijzigingen en aanvullingen Overeenkomst
 13. Volledige Overeenkomst
 14. Toepasselijk recht / forumkeuze
 15. Herroepingsrecht voor consument
 16. Kosting in geval van herroeping door consument
 17. Uitsluiting herroepingsrecht consument
 18. Retourneren door consument
 19. De prijs voor consument
 20. Betaling consument

1. Definities

 • De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Royal Well een Overeenkomst heeft gesloten;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Royal Well betreffende de koop en verkoop van de Producten;
 • Opdrachtbevestiging: de door Royal Well opgestelde schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken betreffende de door Royal Well te leveren Producten;
 • Partij(en): Royal Well en/of de Klant;
 • Product(en): tuinkassen, oranjerieën en/of tuinartikelen;
 • Royal Well: Royal Well voor tuinkassen & oranjerieën, gevestigd te Castricum en gebruikster van deze Voorwaarden;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56814313 in Alkmaar.
Terug naar inhoudsopgave

2. Algemene bepalingen

 1. De Voorwaarden maken deel uit van alle offertes en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Royal Well en de Klant.
 2. De toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door het enkele feit van het aangaan van een Overeenkomst, doet de Klant afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn.
 3. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 4. Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo veel als mogelijk benadert.
Terug naar inhoudsopgave

3. Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Royal Well, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk, in offertes, prijscouranten, brochures, advertenties of op de website van Royal Well worden gedaan, zijn geheel vrijblijvend. Zij binden Royal Well niet en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen zich daartoe schriftelijk hebben verbonden dan wel op het moment dat Royal Well een schriftelijke Opdrachtbevestiging aan de Klant heeft verstuurd dan wel indien Royal Well met de uitvoering van een opdracht is begonnen. De Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de tot dat moment door de Klant aan Royal Well verstrekte informatie. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Royal Well behoudt zich het recht voor om de in de Opdrachtbevestiging genoemde specificaties te wijzigen of zaken af te leveren die in geringe mate daarvan afwijken, met dien verstande dat Royal Well de Klant daarvan dan vooraf in kennis zal stellen.
 4. Een eenmaal geplaatste bestelling van Producten kan niet eenzijdig door de Klant worden geannuleerd.
 5. Indien de Klant de bestelling toch eenzijdig annuleert, om welke reden dan ook, dan is de Klant vanwege door Royal Well gemaakte kosten een bedrag verschuldigd gelijk 50% van de totale factuurwaarde van de desbetreffende Producten.
 6. Indien de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227 b lid 1 en 6: 227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
 7. Royal Well heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
Terug naar inhoudsopgave

4. Levering

 1. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:
  1. indien de Producten door of namens de Klant worden afgehaald: door de inontvangstneming van de Producten;
  2. bij verzending, al dan niet door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de aflevering van de Producten bij de Klant.
 2. Vanaf het moment van levering zijn de Producten voor risico van de Klant.
 3. Alle kosten ter zake van de hiervoor genoemde levering, daaronder begrepen kosten voor vervoer, zijn voor rekening van de Klant.
 4. Het overeengekomen tijdstip van levering wordt door Royal Well naar de eisen van redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is op generlei wijze bindend. Overschrijding van het overeengekomen tijdstip van levering geeft de Klant niet het recht de alsnog geleverde Producten te weigeren of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Royal Well is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een te late levering.
Terug naar inhoudsopgave

5. Prijzen

 1. Alle consumentenprijzen van Royal Well zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW.
 2. Voor de dealers en wederverkopers van Royal Well gelden dat de inkoopprijzen zijn uitgedrukt exclusief BTW.
 3. Royal Well heeft het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van de Producten van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB, door te berekenen aan de Klant.
 4. Indien Royal Well binnen drie maanden na het totstandkomen van een Overeenkomst de prijs van de bestelde Producten verhoogt, heeft de Klant, indien het een consument betreft, het recht de Overeenkomst te ontbinden.
Terug naar inhoudsopgave

6. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de klant netto contant plaats te vinden bij levering, zonder enig recht van verrekening of opschorting.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient de Klant de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen.
 3. De Klant is gehouden op eerste verzoek van Royal Well zakelijke zekerheid te stellen voor al hetgeen de Klant uit hoofde van leverantie van bestelde Producten aan Royal Well schuldig mocht zijn of worden.
Terug naar inhoudsopgave

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde Producten gaat op de Klant pas over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.
 2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden, op enige andere wijze te bezwaren, te verwerken of te vervreemden.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Royal Well zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten apart te houden en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Royal Well ter inzage te geven.
 5. Indien de Klant in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, is Royal Well gerechtigd alle onbetaald gebleven Producten, voorzover aan de Klant reeds geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt Royal Well om al die Producten op zijn kosten te doen retourneren.
 6. De Klant geeft Royal Well en de door haar aangegeven vertegenwoordigers, reeds nu voor alsdan, toestemming de ruimtes waar de Producten zich bevinden voor dat doel te betreden.
Terug naar inhoudsopgave

8. Reclame

 1. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde dienen alle reclames met betrekking tot direct waarneembare onvolkomenheden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het moment van aflevering schriftelijk bij Royal Well te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang der klachten. Voor facturen geldt 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening.
 2. Voor reclames met betrekking tot onvolkomenheden die eerst bij gebruik kunnen blijken (en bij aflevering derhalve niet zichtbaar zijn) geldt een uiterste termijn van 6 (zegge: zes) maanden na aflevering, terwijl deze reclames binnen 8 (zegge: acht) dagen na constatering van de betreffende onvolkomenheid moeten zijn ingediend.
 3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de Klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door Royal Well niet meer in behandeling genomen.
 4. De reclame kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van Producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
 5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame, zal Royal Well naar haar keuze de gereclameerde Producten herstellen of de Producten door andere zaken conform overeenkomst vervangen of het betreffende factuurbedrag crediteren.
 7. Reclameren ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
Terug naar inhoudsopgave

9. Aansprakelijkheid en exoneratie

 1. Behoudens opzet of grove schuld van Royal Well en/of haar direct leidinggevenden is Royal Well niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, door welke oorzaak ook ontstaan. Royal Well Kassen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 2. Royal Well is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door personeel van Royal Well of andere bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde personen, die niet met de leiding over de uitvoering hiervan zijn belast. Deze uitsluiting omvat tevens opzet en grove schuld.
 3. Royal Well is niet aansprakelijk voor enige schade die gevolg is van normale slijtage van de Producten, of als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Producten of gebruik van de Producten niet conform de instructies of wanneer de Klant, al dan niet eigenhandig, wijzigingen in of aan de Producten heeft aangebracht dan wel de Producten heeft aangewend voor doeleinden waarvoor zij niet bestemd zijn.
 4. Royal Well is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen en materialen, die haar voor, door of namens de Klant ter beschikking zijn gesteld.
 5. De aansprakelijkheid van Royal Well is te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van de aan de Klant geleverde Producten danwel, zulks naar keuze van Royal Well, tot het maximaal door de aansprakelijkheidsverzekering van Royal Well in het desbetreffende geval uitgekeerde bedrag.
 6. Terzake Producten die Royal Well van derden betrekt, reikt haar aansprakelijkheid tegenover de Klant nooit verder dan de aansprakelijkheid van de derde jegens Royal Well.
 7. Terzake van de geleverde Producten en/of terzake van in het kader van de levering verrichte werkzaamheden, vrijwaart de Klant Royal Well ingeval van aanspraken van derden voor schade waarvoor Royal Well haar aansprakelijkheid jegens de Klant heeft uitgesloten.
Terug naar inhoudsopgave

10. Beëindiging

 1. Indien de Klant enige verplichting jegens Royal Well niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of daartoe een aanvraag heeft gedaan of een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Royal Well direct opeisbaar en is daarover wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. De Klant dient daarbij tevens aan Royal Well te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die Royal Well Kassen maakt, een en ander onverminderd haar aanspraak op eventuele gerechtelijke kosten.
 2. Tevens heeft Royal Well in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen voor een periode van ten hoogste 2 (zegge: twee) maanden op te schorten en de haar in eigendom toebehorende Producten terug te nemen of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met de Klant gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Gedurende de periode van opschorting heeft Royal Well het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte Overeenkomst(en).
Terug naar inhoudsopgave

11. Overmacht

 1. Indien Royal Well Kassen door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt ten dezen onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Royal Well Kassen hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten), transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
Terug naar inhoudsopgave

12. Wijzigingen en aanvullingen Overeenkomst

 1. Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Ingeval een wijziging uitstel van de uitvoering van een Overeenkomst inhoudt, zal de Klant Royal Well alle reeds gemaakte kosten tegen gangbare tarieven betalen.
Terug naar inhoudsopgave

13. Volledige Overeenkomst

 • De Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen.
Terug naar inhoudsopgave

14. Toepasselijk recht / forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Partijen is steeds het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk door Partijen uitgesloten.
 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de Overeenkomsten tussen Partijen dienen aanhangig te worden gemaakt bij de Rechtbank te Haarlem.
Terug naar inhoudsopgave

15. Herroepingsrecht voor consument

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Royal Well retourneren, conform de door Royal Well verstrekte instructies.
Terug naar inhoudsopgave

16. Kosting in geval van herroeping door consument

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Royal Well dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Terug naar inhoudsopgave

17. Uitsluiting herroepingsrecht consument

 1. Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door Royal Well alleen worden uitgesloten indien Royal Well dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Royal Well tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Royal Well geen invloed heeft
Terug naar inhoudsopgave

18. Retourneren door consument

 1. In geval van retournering dient de consument in contact te treden met Royal Well voor het verkrijgen van instructies omtrent het retour te zenden product. Hiervoor dient de consument een e-mail te zenden aan klantenservice@royalwellkassen.nl met vermelding van het artikelnummer, aankoopdatum en bank- of gironummer.
 2. Royal Well zal vervolgens in contact treden met de consument om instructies te geven waar het retour te zenden product naartoe gezonden dient te worden dan wel voor het maken van een afspraak om de retourzending te komen ophalen. Ook in dat geval zijn de kosten van retournering voor de consument
 3. Geen recht op retournering bestaat voor de onder lid 2 van Artikel 8 genoemde uitsluitingen van het herroepingsrecht.
 4. Na ontvangst van de retourzending wordt het aankoopbedrag minus verzendkosten binnen dertig(30)dagen teruggestort. Hiervoor geldt wel dat de betreffende artikelen in ongebruikte, onbeschadigde staat en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voorzien van de originele fabrieksverpakking en voorzien van de bon door Royal Well retour dient te worden ontvangen.
 5. De kosten en het risico voor de retourzending zijn voor rekening van de consument, tenzij anders overeengekomen wordt. Royal Well kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen of enig ander manco als gevolg van de retourzending.
 6. Royal Well behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel niet in oorspronkelijke staat retour wordt ontvangen. In voorkomend geval zal Royal Well altijd contact opnemen met de afnemer.
 7. Retourzendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, neemt Royal Well wel in ontvangst, maar de portokosten worden in mindering gebracht op het terug te ontvangen bedrag.
Terug naar inhoudsopgave

19. De prijs voor consument

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en indien van toepassing inclusief verzendkosten.
 2. Voor de producten waarvan de prijs inclusief BTW maar exclusief verzendkosten is zal worden vermeld hoe hoog deze verzendkosten zijn.
 3. Voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Royal Well geen invloed op heeft, kan Royal Well deze tegen variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Bij overschrijding van de levertijd heeft de consument geen recht op enige schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform lid 3 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Terug naar inhoudsopgave

20. Betaling consument

 1. Na een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale prijs inclusief verzendkosten en BTW. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door overschrijving per bank: bij deze overboeking dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.
Terug naar inhoudsopgave